U bevindt zich hier: Home Leveringsvoorwaarden

Lion Systems

Leveringsvoorwaarden

E-mail Afdrukken

Artikel 1. Algemeen
1.1
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Lion Systems betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software, internet diensten en de daarmee verband houdende produkten en/of diensten.
1.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Lion Systems expliciet van de hand gewezen.
1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4
Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Lion Systems.
1.5
Lion Systems behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1
Alle offertes van Lion Systems, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Lion Systems verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Lion Systems te verrichten wezenlijk andere prestatie. Lion Systems behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1
Overeenkomsten met Lion Systems komen pas dan tot stand wanneer Lion Systems een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Lion Systems heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
3.2
Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen
4.1
De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW; in Euro’s; gebaseerd op contante betaling; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
4.2
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Lion Systems geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt.
Verder is Lion Systems bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,--.
4.3
Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.4
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico
5.1
De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Lion Systems.
5.2
Lion Systems is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
Lion Systems behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Lion Systems aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Lion Systems ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Lion Systems van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Lion Systems en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7. Aflevering en reclames
7.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Lion Systems voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
7.2
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Lion Systems.
7.3
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8. Garantie
8.1
Lion Systems verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde "carry-in"- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van batterijen of accu van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.
8.2
De garantie voor de produkten van Lion Systems die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Lion Systems een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardwarestoring voordoet, kan de apparatuur, na overleg met Lion Systems, worden geruild. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte produkt in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.
8.3
Met betrekking tot produkten van derden is Lion Systems tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
8.4
Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.
8.5
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Lion Systems liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de produkten verricht of doet verrichten dan wel indien de produkten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. In geval computervirussen en/of spyware worden geconstateerd, behoudt Lion Systems zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
8.6
Lion Systems is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Lion Systems in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Lion Systems niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Lion Systems.
9.2
De klant vrijwaart Lion Systems te dezer zake van alle aanspraken door derden.
9.3
De aansprakelijkheid van Lion Systems blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Lion Systems de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.4
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Lion Systems ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10. Toepasselijkheid
10.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
10.2
Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Lion Systems en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, met dien verstande Lion Systems het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer

Artikel 11. Software
11.1
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden.
De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 12. Online Backup

12.1 De Overeenkomst met betrekking tot de Lion Systems Online Backup Dienst komt tot stand na succesvolle registratie van een
Aanvraag op de Lion Systems website (www.lionsystems.nl) en de daaropvolgende acceptatie van deze Aanvraag, welke wordt
bevestigd via email. De Overeenkomst start op de datum waarop deze bevestigingsemail is verzonden. Lion Systems heeft het recht
elke Aanvraag te weigeren.
12.2 Lion Systems zal de benodigde Online Backup Client software ter beschikking stellen. De Klant dient deze Online Backup Client
software zelf op de voor haar relevante computer(s) te installeren of men kan gebruik maken van remote support (zie dienstverlening)
12.3 Lion Systems levert geen ondersteuning voor de hardware en software van de Klant, met uitzondering van de Online Backup Client. Wel kan men gebruik maken van remote support (zie dienstverlening)
12.4 De Klant is verantwoordelijk voor het op een veilge plek bewaren van het benodigde wachtwoord en de encryptiesleutel. De
Klant is tevens verwantwoordelijk en aansprakelijk voor elke activiteit die plaatsvindt met gebruik van de Klant’s
gebruikersnaam.
12.5 Indien de Klant de encryptiesleutel voor haar account kwijtraakt, is het niet meer mogelijk de backup data succesvol te
herstellen (restoren).

Artikel 13. Overige bepalingen
13.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
13.2
De koper van goederen en/of diensten van Lion Systems in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Lion Systems in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Lion Systems.

 

Inloggen